Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: RODO

Ogłoszono przez Marta Kin-Malesza

Klauzula informacyjna

Stosownie do art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. Nr 119 poz. 1 z 2016 r.) - dalej RODO, że:

Administratorem danych jest Samodzielny Publiczny Zespół Gruźlicy i Chorób Płuc, mający siedzibę w Olsztynie (10- 357) przy ul. Jagiellońskiej 78.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email sekretariat@pulmonologia.olsztyn.pl lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email miwanska@pulmonologia.olsztyn.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego, o którym mowa w art. 6 ust. 1 lit . c RODO, wypełnienie obowiązku wynikającego z przepisu prawa.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres określony przepisami prawa, w tym przez okres wskazany w instrukcji kancelaryjnej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.

Urząd Ochrony Danych Osobowych

Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa

Telefon: 22 531 03 00

Fax: 22 531 03 01

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.